Jaarstukken 2018

Bestuurlijk voorwoord

1 Bestuurlijk voorwoord

In 2018 plukte GBLT de vruchten van de inspanningen uit eerdere jaren. We hebben de belastingoplegging nagenoeg volgens productieplanning uitgevoerd. Dit is het effect van de verbeterde datakwaliteit en de inhaalslag op oude jaren. De deelnemers van GBLT ontvangen naast deze jaarstukken ook de belastingverantwoording 2018. Daaruit blijkt dat GBLT in 2018 meer belasting heeft opgelegd dan in voorgaande jaren. De belastingopbrengst is in de meeste gevallen hoger dan begroot. In totaal heeft GBLT € 651 mln. aan belastingen opgelegd. De invordering verliep voorspoedig. Het debiteurensaldo is gedaald van € 50 mln. naar € 37 mln. De waardering van de onroerende zaken voor de zes aangesloten gemeenten verliep aantoonbaar volgens de afgesproken tijdlijn.

Het aantal klantencontacten is afgenomen. Dit is een signaal dat producties van GBLT bij de klanten minder vragen of bezwaren oproepen. In de media is weinig gezegd of geschreven over GBLT. Dit is een goed signaal. In 2018 is het aantal digitale contacten en het gebruik van de Berichtenbox net als vorig jaar toegenomen. Dat leidt niet tot dalende kosten voor het klantenverkeer. GBLT wil de klant geven waar hij recht op heeft. De medewerkers besteden meer tijd per contact om de klant in één keer goed te helpen. En de burger wordt steeds mondiger. Zeker als het om invordering gaat. Daarnaast heeft GBLT te maken met de Wet digitale overheid. Dit betekent dat vanaf 2018 GBLT moet betalen voor het gebruik van de Berichtenbox.

GBLT werkt aan de processen van gegevensbeheer. Dit resulteert in een afname van uitval van productie. Tegelijkertijd neemt de bewijsvoering over de belastingverantwoording toe. Deze verandering betekent een verschuiving van taken. Er is gekozen is om die verschuiving organisch te laten plaatsvinden. Dit kost meer tijd dan verwacht.

In oktober is besloten om de aanbesteding van de belastingapplicatie opnieuw te doen. Het gevolg hiervan is een jaar vertraging. Voor de productie heeft dat geen nadelige gevolgen. Met de nieuwe belastingapplicatie streven we naar het loskoppelen van de gegevens van het belastingsysteem. Dit maakt ons flexibeler en daardoor beter in staat onze processen te optimaliseren. Deze ambitie nemen we bij de nieuwe aanbesteding mee.

GBLT sluit de exploitatie van 2018 af met een positief resultaat van € 1,5 mln. Dat is het saldo van € 2,4 mln. extra baten en € 0,9 mln. meer lasten, vooral voor de klantencontacten. Om aan alle doelen te voldoen kostte het proces waarderen € 151.000 meer dan begroot, zodat de gemeentelijke bijdragen aan GBLT 0,7% hoger uitvallen dan begroot. De bijdragen door waterschappen dalen met 8,7%. Ten opzichte van de bestuursrapportages eerder in 2018 bevat de jaarrekening geen verrassingen en dat is een bevestiging dat GBLT de belastinguitvoering steeds beter beheerst.

Het algemeen bestuur vergaderde in 2018 zes keer en het dagelijks bestuur vergaderde daarnaast nog zeven keer. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen heeft GBLT in 2018 vier nieuwe bestuurders verwelkomd.

Zwolle, 6 maart 2019
Namens het dagelijks bestuur,

B.J. Bussink, voorzitter               M.A. van Helden, directeur

ga terug