Jaarstukken 2018

Exploitatie

5 Exploitatie

GBLT gaf in 2018 € 22,4 mln. uit aan exploitatielasten voor de heffing en inning van belastinggelden en de ondersteuning van dat proces. Een onderdeel hiervan zijn de kosten voor de Wet digitale overheid van € 0,5 mln. waarmee in de begroting geen rekening gehouden is.

De kosten worden voor een belangrijk deel (€ 18,0 mln.) gedragen door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. De inkomsten van GBLT bestaan voor ongeveer € 5,0 mln. uit in rekening gebrachte (wettelijke) invorderkosten. Deze kosten komen voort uit het niet op tijd betalen van belastingaanslagen. Uit landelijke afspraken over de Wet digitale overheid is het gemeentelijke deel van € 0,2 mln. aan het ministerie van BZK doorbelast.

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 1,5 mln. Dit resultaat verrekenen we met de deelnemersbijdrage van 2018. De herberekening van de bijdragen is in de volgende tabel weergegeven. Hierin is het deel van de waterschappen voor de Wet digitale overheid van € 0,3 mln. apart weergegeven.

Deelnemer

Betaalde
voorschotten
2018

Bijdrage
op basis van
Jaarrekening2018

Te
verrekenen
bijdrage

WDO
nog in
rekening
brengen

Na vaststelling
Jaarrekening 2018
overgemaakt /
verrekend

Drents Overijsselse Delta

2.418.964

2.152.953

266.011

56.491

209.520

Rijn en IJssel

2.539.115

2.259.890

279.224

59.297

219.927

Vallei en Veluwe

3.957.489

3.522.287

435.202

92.421

342.781

Vechtstromen

3.067.180

2.729.885

337.295

71.629

265.666

Zuiderzeeland

1.555.424

1.384.375

171.049

36.324

134.724

Bunschoten

291.064

292.988

-1.924

-1.924

Dalfsen

422.609

425.401

-2.792

-2.792

Dronten

567.269

571.233

-3.964

-3.964

Leusden

410.761

413.632

-2.871

-2.871

Nijkerk

608.242

612.260

-4.018

-4.018

Zwolle

1.871.837

1.884.919

-13.082

-13.082

Totaal

17.709.954

16.249.824

1.460.130

316.162

1.143.968

ga terug