Jaarstukken 2018

Wet Normering Topinkomens

3.4 Wet Normering Topinkomens

Het Waterschapsbesluit bepaalt dat in het jaarverslag een paragraaf moet worden opgenomen die informatie bevat over topinkomens, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT). Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector niet meer bedragen dan € 189.000.

De WNT definieert het begrip topfunctionaris voor instellingen in de (semi)publieke sector als:
1. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;
2. de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en;
3. degene of degenen belast met de dagelijkse leiding.

Onderstaand overzicht toont de leden van het algemeen bestuur van GBLT.

Leden algemeen bestuur GBLT

Duur dienstverband 2018

Voorzitter

1-1-2018 t/m 31-12-2018

B.J. Bussink

(DB-lid waterschap Rijn en IJssel)

W. Stegeman

1-1-2018 t/m 31-12-2018

(DB-lid waterschap Vechtstromen)

C.A.A.A. Maenhout

1-1-2018 t/m 31-12-2018

(DB-lid waterschap Zuiderzeeland)

K.H. Odink

1-1-2018 t/m 31-12-2018

(DB-lid waterschap Drents Overijsselse Delta)

B. van Vreeswijk

1-1-2018 t/m 31-12-2018

(DB-lid waterschap Vallei en Veluwe)

T. van Amerongen

1-1-2018 t/m 31-12-2018

(Wethouder gemeente Dronten)

A.J. Dragt

1-1-2018 t/m 30-04-2018

(Wethouder gemeente Leusden)

W.R. Vos

1-5-2018 t/m 31-12-2018

(Wethouder gemeente Leusden)

W. van Veelen

1-1-2018 t/m 18-6-2018

(Wethouder gemeente Nijkerk)

W. Oosterwijk

19-6-2018 t/m 31-12-2018

(Wethouder gemeente Nijkerk)

J.E. Brink

1-1-2018 t/m 11-6-2018

(Wethouder gemeente Zwolle)

K. Sloots

12-6-2018 t/m 31-12-2018

(Wethouder gemeente Zwolle)

R.W.J. van Leeuwen

1-1-2018 t/m 31-12-2018

(Wethouder gemeente Dalfsen)

M. Nagel

1-1-2018 t/m 5-6-2018

(Wethouder gemeente Bunschoten)

R.J. Beukers

6-6-2018 t/m 31-12-2018

(Wethouder gemeente Bunschoten)

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding van GBLT.

In onderstaand overzicht worden de beloningsgegevens van de topfunctionarissen, zoals bedoeld in de WNT, weergegeven.

Bedragen in €

M.A. van Helden

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

118.190

Beloningen betaalbaar op termijn

17.852

Subtotaal

136.042

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

Totale bezoldiging

136.042

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Bedragen in €

M.A. van Helden

Functiegegevens

Directeur

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

113.992

Beloningen betaalbaar op termijn

16.656

Subtotaal

130.648

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

Totale bezoldiging

130.648

ga terug