Jaarstukken 2018

EMU-saldo

2.9 EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft weer wat het saldo van de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode was. In onderstaande tabel is het EMU-saldo voor GBLT weergegeven.

Bedragen x € 1.000

1

Exploitatiesaldo voor bestemming van reserves

    1.460

2

Invloed Investeringen

- bruto investeringsuitgaven

     -150

+ verkoop materiële en immateriële vaste activa

+ afschrijvngen

       366

3

Invloed voorzieningen

+ toevoegingen aan voorzieningen t.l.v.exploitatie

- ontrekkingen aan voorzieningen t.b.v.exploitatie

- ontrekkingen rechtstreeks uit voorziening

4

Invloed reserves

+ toevoegingen aan reserves t.l.v.exploitatie

- ontrekkingen aan reserves t.b.v.exploitatie

- ontrekkingen rechtstreeks uit reserves

     -580

5

Deelnemingen en aandelen

- boekwinst

+ boekverlies

EMU Saldo

  1.096

ga terug