Jaarstukken 2018

Wet Normering Topinkomens

2.10 Wet Normering Topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) stelt regels
aan de openbaarheid en aan de hoogte van deze inkomens. Voor GBLT worden de leden van het
algemeen en dagelijks bestuur en de directeur als topfunctionarissen beschouwd, zodat de
openbaarheid daarop van toepassing is. De verplichte rapportage in het kader van de WNT is
opgenomen in Deel II hoofdstuk 3 Jaarrekening.

ga terug