Jaarstukken 2018

Exploitatierekening (naar kostendragers)

3.3 Exploitatierekening (naar kostendragers)

Voor de jaarrekening wordt de kostendrager gezien als de deelnemers die de lasten van GBLT voor haar rekening nemen.

De kosten van GBLT worden enerzijds door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling gedragen en anderzijds verworven door, aan belastingplichtigen in rekening gebrachte, invorderkosten voor het verzenden van onder andere aanmaningen en dwangbevelen.

De netto exploitatielasten worden volgens de in de Bijdrageverordening GBLT 2016 neergelegde verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht. Dit leidt tot de volgende bijdragen per deelnemer.

Deelnemer

Betaalde
voorschotten
2018

Bijdrage
op basis van
Jaarrekening 2018

Te
verrekenen
bijdrage

WDO
nog in
rekening
brengen

Na vaststelling
Jaarrekening 2018
overgemaakt /
verrekend

Drents Overijsselse Delta

2.418.964

2.152.953

266.011

56.491

209.520

Rijn en IJssel

2.539.115

2.259.890

279.224

59.297

219.927

Vallei en Veluwe

3.957.489

3.522.287

435.202

92.421

342.781

Vechtstromen

3.067.180

2.729.885

337.295

71.629

265.666

Zuiderzeeland

1.555.424

1.384.375

171.049

36.324

134.724

Bunschoten

291.064

292.988

-1.924

-1.924

Dalfsen

422.609

425.401

-2.792

-2.792

Dronten

567.269

571.233

-3.964

-3.964

Leusden

410.761

413.632

-2.871

-2.871

Nijkerk

608.242

612.260

-4.018

-4.018

Zwolle

1.871.837

1.884.919

-13.082

-13.082

Totaal

17.709.954

16.249.824

1.460.130

316.162

1.143.968

De uitdaging voor GBLT bestaat uit het realiseren van kwaliteit van dienstverlening. De toename zal leiden tot een stijging van de vaste kosten en een afname van de (variabele) faalkosten. Het netto effect is een efficiency verbetering voor de deelnemers.

De gemeenten kunnen op de in rekening gebrachte bijdrage nog BTW compensatie toepassen. Deze is in onderstaande tabel opgenomen.

Deelnemer

Compensabele btw inschatting 2018

Compensabele btw o.b.v jaarrekening 2018

Bunschoten

17.983

26.397

Dalfsen

25.815

38.328

Dronten

33.896

51.244

Leusden

24.619

37.106

Nijkerk

37.677

55.163

Zwolle

112.754

169.091

Totaal

252.745

377.328

ga terug