Jaarstukken 2018

Balans

3.1 Balans

De balans voor resultaatbestemming van GBLT per 31 december 2018 ziet er in vergelijking met de
balans per 31 december 2017 als volgt uit.

Bedragen x € 1.000 

31-12-2018

31-12-2017

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

135

90

Materiële vaste activa

1.120

1.382

Totale vaste activa

         1.255

         1.472

Vlottende activa

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

2.915

5.551

Overige vorderingen

1.572

1.439

Liquide middelen

0

10

Totaal vlottende activa

         4.487

         7.000

Totaal activa

         5.742

         8.472

Bedragen x € 1.000 

31-12-2018

31-12-2017

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

0

580

Nog te bestemmen resultaat lopend boekjaar

1.460

1.416

Totale vaste passiva

1.460

1.996

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar

3.399

5.413

Overlopende passiva

883

1.063

Totaal vlottende passiva

4.282

6.476

Totaal passiva

5.742

8.472

ga terug