Jaarstukken 2018

Financiering

2.6 Financiering

Bedrijfsfinanciering
GBLT trekt alleen geld aan voor activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd. Bij het, eventueel, aantrekken van vreemd vermogen toetst GBLT aan de financieringsvoorschriften zoals die zijn vastgesteld in de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido). Daarvoor staan haar twee instrumenten ter beschikking:

  • de kasgeldlimiet om het renterisico te beperken bij financiering met kort geld (< 1 jaar);
  • de renterisiconorm om het renterisico te beperken bij financiering met lang geld (> 1 jaar).

Kasgeldlimiet
De wettelijke kasgeldlimiet bepaalt hoeveel maximaal met ´kort geld´ gefinancierd mag worden. De norm daarvoor is uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal aan het begin van het begrotingsjaar (8,2% voor gemeenschappelijke regelingen). De kasgeldlimiet voor GBLT bedroeg in 2018 € 1,75 mln. (8,2% van € 21,34 mln.). In 2018 werd geen kort geld aangetrokken.

Renterisiconorm
De renterisiconorm zorgt ervoor dat een zodanige opbouw van de leningenportefeuille tot stand komt dat het renterisico voor renteaanpassing en herfinanciering in voldoende mate is beperkt. De renterisiconorm is berekend over 20% van het begrotingstotaal van 2018. De norm voor GBLT bedraagt daardoor € 4,27 mln.

Herfinanciering
GBLT heeft een permanente kredietfaciliteit bij de huisbankier. Deze kredietfaciliteit is een oplossing die voldoet aan overwegingen van principiële, praktische en financiële aard. In 2018 is de kredietfaciliteit niet aangesproken.

Liquiditeitspositie
GBLT heeft de plicht tussentijdse overschotten bij de schatkist te stallen. Het saldo dat moet worden gestort in de schatkist schommelt rond de € 4 mln. met een enkele uitschieter tot € 30 mln. Dit zijn gelden die benodigd zijn voor de exploitatie van GBLT en ontvangen belastinggelden (verwerkingstijd 2 tot 3 dagen).

De door de deelnemers te betalen bijdragen, ten behoeve van de exploitatiekosten van GBLT, worden maandelijks verrekend met de voor de deelnemers ontvangen en doorbetaalde belastinggelden.

Risicobeheer
Er vindt geen uitzetting van gelden plaats en er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals derivaten, opties en dergelijke. Het risicobeleid is erop gericht toekomstige risico’s inzichtelijk te maken, te beheersen, te verminderen of te spreiden.

Voor wat betreft de externe toetsing van renterisico’s geldt dat GBLT zal voldoen aan de wettelijke kasgeldlimiet en renterisiconorm. Wordt hiervan afgeweken dan zal dit met redenen onderbouwd worden gerapporteerd aan het bestuur.

ga terug