Jaarstukken 2018

Exploitatierekening (naar kosten- en opbrengstsoorten)

3.2 Exploitatierekening (naar kosten- en opbrengstsoorten)

Bedragen in € x1.000

Jaarrekening
2017

Begroting
2018

Gewijzigde
begroting
2018

Jaarrekening
2018

Verschil tussen
begroting en
jaarrekening

Lasten

1 Rente en afschrijvingen

1.1 Externe rentelasten

5

12

12

0

12

1.2 Interne rentelasten

193

196

196

103

93

1.3 Afschrijvingen van activa

426

575

553

366

187

Totaal rente- en afschrijvingslasten

624

783

761

469

292

2 Personeelslasten

2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders

8.216

8.372

8.126

8.572

-446

2.2 Sociale premies

2.070

2.113

2.047

2.278

-231

2.4 Overige personeelslasten

661

584

566

579

-13

2.5 Personeel van derden

2.182

1.415

1.415

2.242

-827

2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders

62

0

0

148

-148

Totaal personeelslasten

13.191

12.484

12.154

13.819

-1.665

3 Goederen en diensten van derden

3.1 Duurzame gebruiksgoederen

0

32

32

7

25

3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen

447

389

372

235

137

3.3 Energie

29

20

7

11

-4

3.4 Huren en rechten

324

328

328

319

9

3.5 Leasebetalingen operational lease

38

22

22

34

-12

3.7 Verzekeringen

23

22

15

16

-1

3.8 Belastingen

12

19

14

10

4

3.9 Onderhoud door derden

2.074

2.307

2.245

1.801

444

3.10 Overige diensten door derden

4.484

4.732

4.770

5.516

-746

Totaal goederen en diensten derden

7.431

7.871

7.805

7.949

-144

5 Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien

5.2 Onvoorzien

167

200

200

200

0

Totaal toevoegingen voorz./onvoorzien

167

200

200

200

0

Totaal lasten

21.413

21.338

20.920

22.437

-1.517

Bedragen in € x1.000

Jaarrekening
2017

Begroting
2018

Gewijzigde
begroting
2018

Jaarrekening
2018

Verschil tussen
begroting en
jaarrekening

Baten

2 Personeelsbaten

2.1 Baten i.v.m. salarissen en sociale lasten

23

63

63

Totaal personeelsbaten

23

0

0

63

63

3 Goederen en diensten aan derden

3.6 Diensten derden - bijdragen deelnemers

17.748

18.128

17.710

18.026

316

Totaal goederen en diensten aan derden

17.748

18.128

17.710

18.026

316

4 Bijdragen van derden

4.1 bijdragen van overigen

7

0

0

220

220

Totaal bijdragen van derden

7

0

0

220

220

5 Waterschapsbelastingen

5.1 Invorderopbrengsten

4.643

3.210

3.210

5.008

1.798

Totaal waterschapsbelastingen 

4.643

3.210

3.210

5.008

1.798

6 Interne verrekeningen

0

0

0

0

0

Totaal baten

22.421

21.338

20.920

23.317

2.397

Totaal saldo van baten en lasten

1.008

0

0

880

880

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoegingen aan bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve

408

0

0

580

580

Resultaat

1.416

0

0

1.460

1.460

ga terug