Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

2.8 Bedrijfsvoering

De missie, visie en strategie van de organisatie zijn door het algemeen bestuur voor de jaren 2016-2020 als volgt geformuleerd.

Missie
Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan basisregistratieve taken voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten.

Visie
GBLT is toonaangevend in belastingen.

Strategie

  • Onze processen zijn zodanig ingericht dat wij tegen minimale kosten maximaal heffen, optimaal innen en basisregistratieve taken uitvoeren;
  • de contacten met de burgers zijn daarbij betrouwbaar en respectvol;
  • wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met minimaal 8 gemeenten en/of andere overheden/samenwerkingsverbanden.

Voor de beschrijving van de bedrijfsvoering van GBLT in 2018 verwijzen wij u naar deel I Bestuursverslag van deze jaarstukken.

ga terug