Jaarstukken 2018

Onttrekkingen en bestemmingsreserves en voorzieningen

2.3 Onttrekkingen en bestemmingsreserves en voorzieningen

Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur is een reorganisatiereserve 2014-2016 gevormd. Deze reorganisatie reserve is ingesteld om de aanwezige boventalligheid in de organisatie op te lossen tot en met het boekjaar 2016. De onttrekking betreft improductieve lasten van vertrekkende medewerkers en de kosten van oud-medewerkers waarvoor nog een WW-verplichting is. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 heeft het algemeen bestuur besloten deze reserve nog twee jaar aan te houden. In 2018 zijn de laatste middelen uit deze reserve ingezet. De reserve kan daarmee komen te vervallen.

Daarnaast is een bestemmingsreserve WOZ opgebouwd tot het maximale bedrag van € 300.000 om onverwachte schommelingen bij uitbetalingen in verband met proceskostenvergoedingen WOZ op te vangen en te egaliseren. Onttrekkingen aan deze reserve vinden pas plaats wanneer sprake blijkt van bovenmatige lasten. De onttrekking aan de reserve betreft een hogere uitbetaling dan begroot.
Voor het boekjaar 2018 is besloten om de wettelijke verplichting van het overzetten van de waardering naar m2 voor € 225.000 te bekostigen uit deze reserve. Het restant is in 2018 gebruikt voor hogere uitbetalingen voor proceskosten. Eind 2018 is deze reserve volledig uitgeput en kan komen te vervallen.

In de volgende tabel is het verloop van deze reserves weergegeven.

Bedragen x € 1.000 

Reorganisatie- reserve 2014-2016

Bestemmings- reserve WOZ

Totaal  bestemmings- reserve

Stand per 31 december 2017

Saldo bestemmingsreserve aan het

eind van het vorige begrotingsjaar

                    349

                 231

                   580

Mutaties 2018

Bestedingen ten laste van reserve

-349

-231

-580

Stand per 31 december 2018

Saldo bestemmingsreserve aan het

einde van het begrotingsjaar

0

0

0

ga terug